Make your own free website on Tripod.com

TOKYO WA YORU NO 7-JI

Tokuma Communications Co, Ltd
TKCA-70375
released April 25th, 1979

God's loyal love~Tokyo wa yoru no 7-ji

Water ways flow backward again

Ssa-chan

Yuke Kanda

Kikyu ni notte

Imo-mushi goro goro

Katarun Kararan

To.Ki.Me.Ki.

Walk on the way of life