Make your own free website on Tripod.com

IROHA NI KONPEITOU

Tokuma Communications Co, Ltd
TKCA-70373
released August 5th, 1977

KAWAJI

Iroha ni konpeitou

Machi kutabire te

Hou rou

Yuke Kanda

Aiai-gasa

Potsun

Kinou wa mou

Ieji

Yamase (Tong Poo)