Make your own free website on Tripod.com

NAGATSUKI KANNAZUKI

Tokuma Japan Communications Co, Ltd
TKCA-70372
released December 5th, 1976

Anta gata doko sa

Awate toko-ya

Imo-mushi goro goro

Machi bouke

Ame-furi

Aiai-gasa

Kintaro

Ano-machi Kono-machi

Futa II

Kimi ga yo

Ttashadena

Kimu kai do

Tsugaru tour

Giants o koi uru uta